Almindelige salgs- og leveringsbetingelser M. Poulsen/LØMA ApS, 21. December 2021

1.Aftalegrundlaget
1.1 Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle købsaftaler, medmindre andet skriftligt er aftalt.
1.2 Denne købsaftale er indgået mellem M. Poulsen/LØMA ApS (Sælger), og en erhvervsdrivende køber (Køber).
1.3 Er Køber uenig i købsaftalens indhold, skal han fremkomme med indsigelse senest 5 hverdage efter indgåelse af købsaftalen, dog ikke
senere end ved levering.
1.4 Efterfølgende aftaler er kun bindende, hvis de skriftligt er tiltrådt af begge parter. Fraviger købsaftalen fra ordrebekræftelsens ordlyd, da
vil købsaftalen gå forud for ordrebekræftelsen.

2.Tilbud og ordreaftale

2.1 Tilbud er bindende for Sælger i 30 dage fra tilbuddets dato at regne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.

2.2 Aftale er indgået, når Købers accept er modtaget af Sælger.

3. Levering
3.1 Levering sker ab lager fra sælgers Adresse Kummerlev 3 6261 Bredebro.
3.2 Er det aftalt, at Sælger skal forsende varen, afholder Køber alle udgifter til fragt, forsendelse og evt. forsikring. Køber bærer risikoen for
varernes hændelige undergang eller forringelse, når varen forlader Sælgers forretningsadresse.
3.3 Køber er pligtig til at aftage det købte inden 6 dage efter, at det af Sælger er meldt klar til afhentning.
3.4 Opgivne leveringstider er skønsmæssige og overholdes så vidt det er Sælger muligt, men Sælger påtager sig intet ansvar som følge af en
eventuel forsinket levering.
3.5 Såfremt levering på grund af Købers forhold udsættes i forhold til den aftalte leveringstid, har Sælger ret til at foretage koncentration af
leverancen og underrette Køber herom. Sælger er herefter berettiget til at fremsende faktura, uanset om Køber har afhentet som aftalt.

4. Pris
4.1 Alle Priser er ekskl. Moms.
4.2 Opgivne priser på varer, der ikke leveres omgående, er aftalt under forbeholdt af, at der ikke inden levering er sket ændringer i offentlige
afgifter, valutakurser og leverandørpriser
4.3 Har sådanne ændringer fundet sted er Sælger berettiget til at foretage justering af købesummen til udligning heraf.

5. Betaling
5.1 Den fastsatte betaling skal, medmindre der skriftligt oprettes anden aftale mellem partnerne, aflægges kontant ved levering.
5.2 Betales afdrag ikke rettidigt, påløber morarenter med 2% pr. påbegyndt måned indtil betaling sker. Endvidere pålægges der hvor hver
betalingspåmindelse et gebyr på DKK 100,00.
5.3 Sælger forbeholder sig ret til forlods at anvende Købers indbetalinger på eventuelle renter og omkostninger, der påhviler Køber,
forsikringspræmier samt eventuelle reparations- og reservedels- omkostninger i forbindelse med det købte. Anvendes indbetaling på
nævnte måde indebærer det ikke misligholdelse af Købers forpligtelser, idet den aftalte afdragsordning forlænges tilsvarende i
overensstemmelse med Kreditaftalelovens § 28, stk. 3

6. Sælgers ansvar ved forsinkelse.
6.1 Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalegrundlaget, er det af Sælger angivne leveringstidspunkt omtrentlig. Sælger
kan kræve leveringstiden ændret ved enhver ændring i eller tilføjelse til ordren.
6.2 Eventuelle forsinkelser berettiger ikke Køber til at annullere handlen, medmindre forsinkelsen varer længere end 30 dage.
6.3 Køber kan ikke som følge af Sælgers forsinkelse eller egen ophævelse af aftalen, rejse krav om erstatning for driftstab,
tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre Køber kan dokumentere, at forsinkelsen skyldes grov uagtsomhed
fra Sælgers side.
6.4 Opstår der forsinkelse eller umuliggøres levering, som følge af omstændigheder, herunder bl.a. strejke, lockout,
brandskade, mangel på transportmidler, mangler ved eller forsinkelser på ydelser fra underleverandører, som ikke kan
tilregnes Sælger og som var Sælger ubekendt på tidspunktet for købsaftalen, er Sælger uden ansvar for Købers eventuelle
afledte både direkte og indirekte tab.

7. Service, reklamation og mangler
7.1 Sælger er kun ansvarlig for skade, hvis Sælger har handlet groft uagtsomt.
7.2 Brugte maskiner eller andre brugte effekter Sælger, som de er og forefindes uden garanti, hvis ikke andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.
For nye varer påtager vi os ikke andet eller videregående ansvar end det, som Sælgers leverandør (importør/fabrikant) har påtaget sig,
og forhandlerens forpligtelser og ansvar m.h.t. de leverede varer, er underkastet samme begrænsninger som leverandørens.
7.3 Køber er forpligtet til nøje at iagttage de i Sælgers dokumentationsmateriale, herunder brochurer, vejledninger, eller andre skriftlige eller
mundtlige oplysninger fra Sælger om anvendelse og vedligeholdelse af det købte.
7.4 Køber skal ved modtagelsen, og inden det købte tages i brug, justeres eller bearbejdes, kontrollere om det købte svarer til den aftalte
kvalitet og mængde samt kontrollere for eventuelle mangler.
7.5 Konstaterer Køber, at det købte ikke er kontraktmæssigt, skal Køber straks skriftligt reklamere overfor Sælger, med en beskrivelse af
manglen. Reklamation over mangler skal være modtaget af Sælger senest 14 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget a f
Køber.
7.6 Udgifter i forbindelse med berettiget reklamation afholdes af Sælger. Sælger er dog ikke forpligtet til at afholde
monteringsomkostningerne i de tilfælde, hvor montering normalt kan foretages af Køber. Har Køber efter levering fået påmonteret
ekstraudstyr, afholder Køber selv eventuelle ekstraudgifter forårsaget heraf i forbindelse med mangelafhjælpning. Sælger forbeholder
sig ret til at fakturere Køber for omkostninger ved uberettiget reklamation.
7.7 Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende over for Sælger, er Sælger efter eget valg berettiget og forpligtet til inden for
rimelig tid enten at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller at give Køber et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum.
7.8 Indleder Sælger forhandling med Køber med henblik på at finde en mindelig løsning på en reklamation, indebærer det ikke, at Sælger
har anerkendt reklamationen. Sælger er derfor fortsat berettiget til at gøre de aftalte reklamationsfrister og ansvarsbegrænsninger
gældende over for Køber.
7.9 Køberen kan ikke hæve aftalen, kræve erstatning eller forholdsmæssige afslag i købesummen, såfremt M. Poulsen/LØMA ApS tilbyder
at afhjælpe manglen. Afhjælpningen skal så vidt muligt ske inden 8 arbejdsdage efter reklamationens fremkomst. Kun såfremt køberen
godtgør, at M. Poulsen/LØMA ApS har handlet groft uagtsomt, er køberen berettiget til at kræve erstatning, dog aldrig for følgeskader,
herunder driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. I øvrigt er ovennævnte force majeure bestemmelse også gældende ved
påberåbelse af mangler.

8. Brugte maskiner/ibyttetagne maskiner/indbytningspris
8.1 Er der i tilbud, ordrebekræftelse eller købsaftale forudsat, at Sælger skal tage maskiner i bytte, bærer Køber risikoen herfor, indtil det
ibyttetagne overgives til Sælger.
8.2 Alle indbytningspriser er fastunder forudsætning af, at det ibyttetagne:
8.2.1 Overgives til Sælger i samme stand som den, hvori det er besigtiget af Sælger, bortset fra almindeligt slid ved normal brug
indtil levering sker, og
8.2.2 Er forskriftsmæssigt vedligeholdt og efterset indtil overgivelse til Sælger. Hvis værdien af det ibyttetagne på grund af forhold,
som Køber bærer risikoen for, ikke svarer til den anførte indbytningspris, reguleres differencen over den kontante del af
købesummen.
8.3 Ved salg eller ibyttetagning af brugte maskiner m.v., er disse handlet, som de er og forefindes uden noget ansvar og uden nogen
reklamationsret, jf. dog nedennævnte bestemmelser.
8.4 Har den sælgende part tilsidesat sin loyale oplysningspligt eller hvis maskinen m.v., er i væsentlig ringere stand, end det kunne forventes
under hensyntagen til prisen og omstændighederne i øvrigt gælder pkt. 8.1. ikke.
8.5 Ved salg eller ibyttetagning af brugte maskiner har den købende part i forbindelse med skjulte mangler dog højest reklamationsret i 14
dage efter levering.
8.6 Medmindre andet er aftalt, indestår Køber for den af Køber solgte/ibyttegivne maskines km-/timetal, årgang, og at maskinen er
ubehæftet, medmindre andet er skriftligt aftalt.


9. Ejendomsforbehold
9.1 M. Poulsen/LØMA ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil gyldig betaling har fundet sted


10. Køberens forpligtigelser
10.1 Køberen er forpligtet til at modtage det købte inden 10 dage efter, at det af M. Poulsen/LØMA ApS er meldt færdig til aflevering.
Undlader køberen dette er, M. Poulsen/LØMA ApS berettiget til straks at hæve handlen og kræve erstatning


11. Leveringstid
11.1 Leveringstiden er fastsat under force majeure eller forhold uden for vor kontrol, hvorved forstås at overholdes af leveringstiden må anses
for udelukket ved omstændighederne af en sådan art at M. Poulsen/LØMA ApS ikke ved købets afslutning burde have taget dem i betragtning

12. Erstatning
12.1 Ved forsinkelse med baggrund i force majeure, ydes ingen erstatning, men køberen er til at hæve kontrakten, hvis det købte, ikke
leveres senest 8 dage efter påkrav.


13. Reklamation
13.1 Alle reklamationer skal ske straks efter, at eventuelle fejl og mangler er konstateret.


14. Fortrydelsesret og returnering ved køb i butik/lager
14.1 Et køb i butik/lager er en bindende aftale, og som udgangspunkt kan købet ikke fortrydes medmindre andet er skriftlig aftalt
med sælger.
14.2 En vare kan som udgangspunkt ikke returneres med mindre at andet er skriftlig aftalt med sælger.
14.2.1 Ved godkendt returnering må emballagen ikke er brudt.
14.2.2 Alle mærker sidder på varen
14.3 Det er kundens ansvar at kunne bevise at der er blevet lovet at varen må returneres.


15. Tegninger og beskrivelser
15.1 Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, data af teknisk og anden art samt pris, som er anført i kataloger, brochure, cirkulære,
annoncer, billedmaterialer og prislister er omtrentlige, sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, det udtrykkeligt fremgår af
M. Poulsen/LØMA ApS ordrebekræftelse eller andre skiflige aftaler. Det er i salgsmaterialet viste udstyr er ikke nødvendigvis
standardudstyr, og er derfor kun inkluderet i salgspriser, hvis dette er særskilt er angivet.


16. Produktansvar
16.1 Ved personskade forvoldt af det solgte produkt, er M. Poulsen/LØMA ApS alene ansvarlig, såfremt der godtgøres, at M.
Poulsen/LØMA ApS har udvist fejl og forsømmelser. M. Poulsen/LØMA ApS pådrager sig dog intet ansvar for driftstab, avancetab og
andet indirekte tab.
16.2 For tingskade, forvoldt af det solgte. Produkt, er M. Poulsen/LØMA ApS alene erstatningsansvarlig, såfremt det godtgøres, at M.
Poulsen/LØMA ApS har handler uagtsomt. M. Poulsen/LØMA ApS er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab og andet
indirekte tab.
16.3 Såfremt produktansvar gøres gældende overfor M. Poulsen/LØMA ApS er køberen forpligtet til at, lade sig med sagsøge under samme
sag, til afgørelse af regresansvaret i henhold til overnævnte bestemmelser.


17. Værneting
17.1 Enhver uoverensstemmelse mellem køber og sælger skal afgøres efter dansk ret, og efter valg i den retskreds, hvor M. Poulsen/LØMA
ApS har sit hovedforretningssted.